Psykologisk forskning: Anbefaler håndbok for krevende konflikter

" Eksemplene er basert på situasjoner med trusler, fysisk aggresjon og vold, og er i stor grad egenopplevd og skrevet i en jeg-form. Bråten sitt fokus er rettet mot konflikter som oppstår mellom en tjenesteutøver og eksterne brukere, tjenestemottakere eller mennesker som tjenesteutøveren av ulike grunner kommer i kontakt med.

Men også hvordan virksomheten tjenesteutøveren jobber i er forpliktet til å aktivt redusere sannsynligheten for at utøveren utsettes for vold eller trusler og hvordan virksomheten gjennom fysiske tiltak kan redusere risiko (eks. videoovervåking, utstyre utøverne med varslingssystem, nødalarm og likende) og kompetansetiltak (trening på håndtering av situasjoner).

For lesere som skal håndtere situasjoner med risikoforhold som alkohol, narkotika, psykisk ustabile personer og med et klart potensial for konflikt, vil boka ha gjenkjennbare og gode eksempler og mange tips til hvordan en kan avspenne en opptrappet situasjon.

Bokomtale av Håndbok i konflikthåndtering: forebygging av trakassering, trusler og vold i Scandinavian Journal of Organizational Psychology 

Ole Andre Bråten