rawpixel-652593-unsplash.jpg
 

Kartlegging av risiko for vold og trusler

1. januar 2017 ble alle norske virksomheter pålagt økte krav ovenfor ansatte som har et arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trusler om vold.

Presiseringen i hvorledes arbeidsgiver skal gå fram i dette arbeidet, kommer etter en rekke alvorlige hendelser og en gradvis økning i risiko for stadig flere yrkesgrupper.

Hvilke krav pålegger arbeidsgiver?

Skjerping i arbeidsmiljøloven tilfører økt ansvar for kartlegging av risiko og implementering av skreddersydde tiltak så langt som mulig fjerne eller redusere risiko i virksomheten.

  • Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

  • Arbeidsgiver skal videre sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, samt iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner. Arbeidstakerne skal gis informasjon om rutiner for varsling og rapportering av vold og trussel om vold.

  • Arbeidsgiver skal så iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen.

  • Arbeidsgiver skal slik sørge for at risiko for vold og trussel om vold så langt som mulig fjernes eller reduseres.

Hvordan gjennomføres web-basert kartlegging av risiko?

Kartlegging sendes ut som en web-basert undersøkelse til alle ansatte i virksomheten. Undersøkelsen besvares i løpet av 8 minutter og omfatter alle faktorer i forhold til de nye kravene. Voldsrisiko analyseres og det settes opp detaljerte forslag til skreddersydde tiltak for å redusere risiko - samt utviklet opplæring og undervisningsplan.

rawpixel-749493-unsplash.jpg
  1. Vi sender ut kartleggingen til alle ansatte

  2. Vi setter opp vurdering av risko for vold og trusler

  3. Med utgangspunkt i dette setter vi opp forslag til tiltaksplan

  4. Opplæring og undervingsplan med øvelseshjul settes opp

  5. Se eksempel på kursmateriell som tilbys for deres ansatte her

Prosessen gjennomføres i løpet av 3 uker. Oppdragsgiver kan så implementere tiltakene alene eller med støtte fra oss. Vi har meget god erfaring med denne type oppdrag etter skjerping av kravene i 2017.


Vennligst send meg informasjon om kartlegging av voldsrisiko basert på arbeidsmiljølovens krav