3 faser i kartleggingsprosessen

damian-zaleski-843-unsplash.jpg

1. Kartlegging sendes ut digitalt til alle ansatte i deres virksomhet / ønskede målgrupper som opplever risko for vold og trusler

Risikovurderingen omfatter spørsmål knyttet til lovpålagte faktorer for identifisering av risiko for vold og trusler, jfr. Arbeidsmiljøloven § 23A-1. I tillegg belyses sentrale faktorer i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

2. Riskovurdering med analyse av funn mottas av oppdragsgiver basert på svar fra alle ansatte i virksomheten

Risikovurdringen viser til en omfattende analyse av 53 spørsmål (8 minutter gjennomsnittlig svartid) der de ansattes beskriver hvor, når og i hvilke arbeidssituasjoner de opplever risiko.

3. Mal for presentasjon, samt forslag til tiltaksplan for å redusere risiko i virksomheten mottas av oppdragsgiver

Dere mottar som del av prosessen tiltaksplan med aktuelle kortsiktige og langsiktige tiltak, rangert ut fra lav, moderat og høy risiko for hendelser. Her presenteres også forslag til gjennomføring av trening og øvelser.


Kartlegging, analyse og tiltak

Prosessen deles i 3 faser, der kartleggingen sendes ut, data analyseres så - før dere mottar en risikorapport, samt oversikt over forslag til tiltak basert på arbeidsmiljølovgivningens krav

1. Kartlegging sendes ut digitalt til alle ansatte i deres virksomhet / ønskede målgrupper som opplever risko

Risikovurderingen omfatter spørsmål knyttet til lovpålagte faktorer for identifisering av risiko for vold og trusler, jfr. Arbeidsmiljøloven § 23A-1: 

- Arbeidets organisering og tilrettelegging,- Hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli eksponert- Alenearbeid,- Arbeidstidens plassering og organisering,- Bemanning,- Kompetanse,- Utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,- Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

I tillegg belyses faktorer i forhold til helse, miljø og sikkerhet:

- Sikkerhetskultur - Mental beredskap - Risikopersepsjon - Samhandling - Riskovurdering

Spørsmålene stilles slik at den ansatte som hovedregel må velge ett svaralternativ på hvert spørsmål. De ansatte mottar all nødvendig informasjon ved første mottak av kartleggingen. Vi oppretter, sender ut og følger opp kartleggingen i sin helhet, som er anonym  

Format som benyttes er e-post til den enkelte ansatte eller felles link som sendes ut i felles e-post av enten oppdragsgiver eller oss.

2. Riskovurdering med analyse av funn mottas

Riskovurderingen oversendes i PDF med vedleggsbrev som beskriver prosessen - som bla. kan benyttes i forhold til Arbeidstilsynet ved tilsyn. 

Risikovurdringen viser til en omfattende analyse av 53 spørsmål (8 minutter gjennomsnittlig svartid) der de ansattes beskriver hvor, når og i hvilke arbeidssituasjoner de opplever risiko for vold og trusler om vold.

Analysen omfatter videre de ansatte beskrivelse og vurdering av egen kompetanse og deres egne forslag til tiltak som kan redusere risiko. Det fremgår videre en detaljert beskrivelse av ansattgruppens risikopersepsjon, grad av delt sikkerhetskultur og samhandling før, under og etter arbeidssituasjoner med risiko for vold og trusler om vold.

Vi tar som hovedregel utgangspunkt i 3 uker fra kartlegging sendes ut til dere mottar den skriftlige risikovurderingen som dekker alle lovens krav.

3. Mal for presentasjon, samt forslag til tiltaksplan mottas

Etter at dere har mottatt oversendt risikovurdering som omfatter alle arbeidsmiljølovens krav - oversender vi analyse i format egnet for presentasjon (PowerPoint). Presentasjonen benyttes ved personalmøte eller lignende for å presentere overordnede funn fra kartleggingen.

Ved å benytte en ekstern spesialist til å innhente og analysere data sikrer dere både objektivitet og kunnskap til å identifisere de risikofaktorer som bør vektlegges i det videre HMS-arbeidet. Bistand til web-basert risikokartlegging fra oss har vært benyttet både etter reelle hendelser for å identifisere nødvendige tiltak, etter tilsyn fra tilsynsmyndigheter eller i det forebyggende arbeide med helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

Dere mottar videre i egen e-post tiltaksplan med aktuelle kortsiktige og langsiktige tiltak, rangert ut fra lav, moderat og høy risiko for hendelser.