Endringsledelse: 3 råd for gode endringsprosesser

1. Gjennomfør spesifikk kartlegging av arbeidsmiljø og organisasjonskultur før, under og etter endringsprosessen

Det første råd for gode endringsprosesser er å kartlegge arbeidsmiljø og organisasjonskultur. Som leder kan du velge mellom kvantitative og kvalitative analyseverktøy - herunder web-baserte spørreskjema og dybdeintervju.

Min erfaring som rådgiver i omstillings og endringsprosesser er at ledere i tillegg til kartlegginger som gjennomføres ved faste intervall i virksomheten - kan få unik innsikt i mekanismer som kan skape utfordringer ved å gjennomføre spesifikke kartlegginger i forkant av den forventede prosessen.  

Gjennomføres dette som intervju - bør det settes av nok tid til hver ansatt, samtidig som det skapes en arena der den ansatte fritt kan uttale seg om sentrale tema. Her bør det benyttes åpne spørsmål som gir slik rik informasjon. 

Benyttes det web-baserte spørreskjema er det viktig at de måler faktorer som kan påvirke menneskelige reaksjoner på omstilling og endring - som samhandling, kommunikasjonsferdigheter og konflikthåndteringsstil. 

Det bør gjennomføres kartlegging av organisasjonskultur før, under og etter prosessen - der metodikken som velges bør vurderes utifra endringskapasitet. 

2. Vurder om det er behov for å innhente ekstern kompetanse på alle eller noen berørte områder under gjennomføringen av omstillingsprosessen.

Arbeidstilsynet beskriver i sin veileder til gode omstillingsprosesser at virksomheten bør vurdere å innhente ekstern kompetanse til å snakke om naturlige menneskelige reaksjoner under omstilling.

Det fremheves av flere at så mange som 70 % av planlagte prosesser mislykkes. Etter å ha forsket på gode rammevilkår for svært hurtige omstillingsprosesser - er det tydelig for meg som forsker og rådgiver at virksomheter kan lykkes med selv krevende endringsprosesser der de ansatte er mentalt forberedt og møter trygge ledere på alle ledernivå. Gjennom økt kompetanse i kommunikasjon og konflikthåndtering reduseres risiko for misforståelser og uenigheter. 

3. Øk kompetanse i kommunikasjon og konflikthåndtering for alle  

Arbeidstilsynet fremhever at nøkkelfaktorer for gode omstilling og endringsprosesser bla. er tilgjengelig ledelse, kommunikasjon til alle involverte og konstruktiv konflikthåndtering. Det anbefales at økt kompetanse implementeres gjennom seminar og workshop for alle ansatte - der det gjennomføres åpne sesjoner for alle ansattgrupper, i tillegg til spesifikk ledertrening og personlig coaching i endringsledelse. 

Kompetanse i kommunikasjon og konflikthåndtering bør økes for alle medarbeidere, ledere med og uten personalansvar og for virksomhetskritiske team. Kompetansebehovet identifiseres i den innledende kartleggingen. 

Artikkelen ble først publisert på LinkedIn her

Ole Andre Bråten