Nye praktiske håndbøker for redusert sykefravær og økt trygghet i norsk arbeidsliv

Ved å ta hensyn til alder, utdanning, helse og livsstilsfaktorer, samt mekaniske risikofaktorer som tunge løft og arbeid i fremoverbøyd stilling, har vi sett at den mest betydningsfulle risikofaktoren for et høyt legemeldt sykefraværsnivå (21 dager+) blant kvinner i helse- og sosialsektoren, var vold og trusler om vold.

Det er særlig sosionomer, vernepleiere, helse- og omsorgsarbeidere og sykepleiere som er utsatt for vold og trusler om vold på arbeidsplassen. De som utsettes for vold og trusler om vold har om lag 70 prosent høyere risiko for et høyt sykefraværsnivå sammenliknet med dem som ikke utsettes for vold og trusler på jobben. Tidligere studier har også vist at yrkesaktive som opplever vold og trusler om vold har høyere risiko for muskel-/skjelett- og psykiske helseplager.

I en europeisk sammenheng er vold og trusler om vold definert som en fremvoksende risikofaktor i arbeidslivet, og noe som særlig rammer kvinner. Å oppleve trygghet på arbeidsplassen, og at sikkerheten er i varetatt, vil være viktig for den enkelte og for virksomhetene det gjelder. Vold og trusler i helse- og sosialsektoren vil nok alltid forekomme, men desto viktigere er det å fokusere på vold og trusler om vold i et forebyggingsperspektiv. "

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

 
 

Bygger på arbeidsmiljølovens nye krav til risikokartlegging og kompetanseutvikling

NYE STRATEGIER FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes. Håndboken er et praktisk oppslagsverk for ansatte og studenter - men også nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte innen HR, HMS, faglig kvalitet og utvikling.

En viktig innføring i sikkerhet for alle ansatte i oppvekst- og utdanningssektoren

NYE STRATEGIER FOR oppvekst- og utdanningssektoren

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren. Praktiske råd for alle som har sitt virke på skoler og i barnehager, og for studenter på vei inn i disse viktige yrkene. Du vil få et nytt perspektiv på hvordan du sammen med dine kollegaer kan oppnå økt trygghet med praktiske sjekklister samt rammeverk for øvelser og trening.

Anbefalt av Scandinavian Journal of Organizational Psychology

politi, uniformert personell og offentlig administrasjon

Skrevet som pensumbok for Politihøgskolen og nå tilgjengelig for personer utenfor politiet. Håndboken gir en unik innsikt i praktiske strategier og metoder for den yrkesgruppen som daglig står i de mest krevende konflikter. Du vil lære mer om hvordan du kan benytte kommunikasjon som effektivt verktøy i konflikt Boken er særlig utviklet for polititjeneste og offentlig myndighetsutøvelse.