Nye regler om varsling i arbeidsforhold

Nye regler om varsling i arbeidsforhold
 
 

ARBEIDSMILJØLOVEN KAPITTEL 2A 

Det fremgår av nye krav i Arbeidsmiljøloven 3 hovedkrav ved varslingssaker, der det skal legges til rette for å varsle i virksomheten, det skal være vern mot gjengjeldelse og det foreligger plikt til å utarbeide rutiner for varsling i alle virksomheter med flere enn 5 ansatte. 

1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. 

Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

2. Vern mot gjengjeldelse ved varsling

Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første eller andre punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren eller innleieren sannsynliggjør noe annet.

3. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

Dersom forholdene i virksomheten tilsier det, plikter arbeidsgiver å utarbeide rutiner for intern varsling i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Arbeidsgiver plikter alltid å utarbeide slike rutiner dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere.

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle, skal være skriftlige og minst inneholde:


a)    oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
b)    fremgangsmåte for varsling,
c)    fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.