Hvorfor (og hvordan) bør du kartlegge arbeidsmiljøet årlig?

Kartlegging av arbeidsmiljø er for mange ledere en årlig prosess. Som leder kan du velge mellom kvantitative og kvalitative analyseverktøy - herunder web-baserte spørreskjema og dybdeintervju.

Gjennomføres dette som intervju - bør det settes av nok tid til hver ansatt, samtidig som det skapes en arena der den ansatte fritt kan uttale seg om sentrale tema. Her bør det benyttes åpne spørsmål som gir slik rik informasjon. 

Benyttes det web-baserte spørreskjema er det viktig at de måler faktorer som kan påvirke menneskelige reaksjoner på omstilling og endring - som samhandling, kommunikasjonsferdigheter og konflikthåndteringsstil. 

Utfordringer med intervju er tiden - fra de første intervjuprosessene starter, til det gis feedback til de ansatte og analysen kan ferdigstilles. I mange situasjoner vil en slik prosess gi nødvendig informasjon.

I andre situasjoner vil det være av stor betydning å danne seg et hurtig bilde av hvordan de ansatte opplever sitt arbeidsmiljø, samhandling mellom kollegaer, kommunikasjon og endringskapasitet. 

I forhold til dette behovet har vi ved flere anledninger gjennomført en web-basert arbeidsmiljøundersøkelse - som vil være et foretrukket alternativ for flere virksomheter, som følge av 4 hovedfordeler: 

1. Anerkjent kartleggingsmetodikk
 
Vår metodikk er anerkjent med referansespørsmål knyttet til sentrale faktorer som påvirker arbeidsmiljøet og organisasjonskulturen. En ferdig utviklet undersøkelse er tidsbesparende for virksomheten. 
 
2. Effektiv utsending per e-post og SMS

3. De ansatte svarer der de er på foretrukket flate
 
Våre undersøkelse kan besvares på alle flater (PC / MAC / IOS / ANDROID) 
 
. Analyse og videre tiltak for organisasjonsutvikling. 
 
rganisasjonspsykologisk bistand leverer analyse med forslag til skreddersydde tiltak for utvikling. Tiltakene kan slik gjennomføres i løpet av kort tid etter at behovet for kartlegging av arbeidsmiljø oppstod. 

Ole Andre Bråten