Web-basert risiko og sårbarhetsanalyse vold og trusler om vold

 
 

Det følger av nye krav i Arbeidsmiljølovgivningen at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

Arbeidsgiver skal sørge videre for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, samt iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner. Arbeidsgiver skal så iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen.

Prosessen med risikovurdering

Gjennom risikovurderingen vil man så langt det er mulig forsøke å identifisere hvordan arbeidsmiljø, organisasjonskultur og trygghet kan påvirkes. Man vurderer både hvilke tiltak som kan bidra til å redusere en negativ utvikling og de ressursene man trenger for å gjennomføre dem. En slik vurdering består av to komponenter: en innledende risikoanalyse og en avsluttende risikoevaluering.

Utvikling av sikkerhetskultur

Hvordan risikovurdering gjennomføres i praksis, vil i stor grad variere ut fra de modeller som er best egnet for den enkelte virksomhet, fra grunnleggende ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) til bransjespesifikke standarder. For å kunne følge opp de nye kravene og skape merverdi for virksomhetens sikkerhetskultur har Ole Andre Bråten utviklet en web-basert kartlegging som nå benyttes over hele landet.

Hvorfor benytte en ekstern rådgiver?

I en kartleggingsfase vil en ekstern rådgiver kunne bistå med større grad av objektivitet enn interne ressurser i virksomheten, noe som også vil påvirke den kvalitet du kan forvente i analysen. De ansatte vil også i større grad dele sine erfaringer med en ekstern, uavhengig part. Ledelsen på sin side kan være trygg på at virksomhetskritiske faktorer håndteres av fagekspertise som har lang erfaring med denne type kartlegging og utviklingsprosesser.

Vi legger alt til rette for videre intern utvikling

Når kartlegging og analyseprosessen er avsluttet er det organisasjonen selv - deres medarbeidere, team og ledere som må ta eierskap til den videre prosessen. For å sikre at dere kommer godt ut i denne prosessen vil en ekstern rådgiver kunne skissere en videre forpliktende prosess med organisasjon, team og lederutvikling. I tillegg får oppdragsgiver selvsagt alle analysedata - både i PDF og Powerpoint-format for bruk i videre organisasjonsutvikling - samt detaljert forslag til tiltaksplan.

Kontaktpersoner 

Prosjektledelse og administrasjon: Anette Falkum 

Analyse og fagansvarlig: Ole Andre Bråten (M.Phil.)Over nevnte tiltak implementerer følgende ny krav: 

Nye bestemmelser for forebygging og håndtering av vold og trusler om vold i Arbeidsmiljøloven
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1339

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1337

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1338Om oss:

Bråten Organisasjon & Ledelse er ledende rådgiver innen vold og trusselhåndtering og benyttes av private og statlige virksomheter. Vi har erfaring fra ledelse av omfattende prosjekt for helse og sosialsektoren, undervisning og utdanning, administrative tjenester, nød- og beredskapsetater, justissektoren - samt forskning og faglig utvikling. 

Bråten benyttes som ekspert i fag og rikspresse  og har utgitt flere fagbøker som benyttes som pensum på høgskole og universitetsnivå.

Web-basert kartlegging som her tilbys er levert utsatte virksomheter over hele landet. 

Telefon: +47 458 68 117 

E-post: braten@organisasjonspsykologisk.no