Web-basert kartlegging av risko for vold og trusler om vold 

shutterstock_129574457 copy.jpg
 
 

Det følger av nye krav i Arbeidsmiljølovgivningen at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

Arbeidsgiver skal sørge videre for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, samt iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner. Arbeidsgiver skal så iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen.

Prosessen med risikovurdering

Gjennom risikovurderingen vil man så langt det er mulig forsøke å identifisere hvordan arbeidsmiljø, organisasjonskultur og trygghet kan påvirkes. Man vurderer både hvilke tiltak som kan bidra til å redusere en negativ utvikling og de ressursene man trenger for å gjennomføre dem. En slik vurdering består av to komponenter: en innledende risikoanalyse og en avsluttende risikoevaluering.

Utvikling av sikkerhetskultur

Hvordan risikovurdering gjennomføres i praksis, vil i stor grad variere ut fra de modeller som er best egnet for den enkelte virksomhet, fra grunnleggende ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) til bransjespesifikke standarder. For å kunne følge opp de nye kravene og skape merverdi for virksomhetens sikkerhetskultur har Ole Andre Bråten utviklet en web-basert kartlegging som nå benyttes over hele landet.

Hvorfor benytte en ekstern rådgiver?

I en kartleggingsfase vil en ekstern rådgiver kunne bistå med større grad av objektivitet enn interne ressurser i virksomheten, noe som også vil påvirke den kvalitet du kan forvente i analysen. De ansatte vil også i større grad dele sine erfaringer med en ekstern, uavhengig part. Ledelsen på sin side kan være trygg på at virksomhetskritiske faktorer håndteres av fagekspertise som har lang erfaring med denne type kartlegging og utviklingsprosesser.

Vi legger alt til rette for videre intern utvikling

Når kartlegging og analyseprosessen er avsluttet er det organisasjonen selv - deres medarbeidere, team og ledere som må ta eierskap til den videre prosessen. For å sikre at dere kommer godt ut i denne prosessen vil en ekstern rådgiver kunne skissere en videre forpliktende prosess med organisasjon, team og lederutvikling. I tillegg får oppdragsgiver selvsagt alle analysedata - både i PDF og Powerpoint-format for bruk i videre organisasjonsutvikling - samt detaljert forslag til tiltaksplan.

Hvordan fungerer kartleggingsprosessen?

Prosessen deles i 3 faser, der kartleggingen sendes ut, data analyseres så - før dere mottar en risikoanalyse, samt oversikt over forslag til tiltak basert på arbeidsmiljølovgivningens krav og lokale risikofaktorer.

1. Kartlegging sendes ut digitalt til alle ansatte i deres virksomhet / ønskede målgrupper som opplever risko for vold og trusler

Risikovurderingen omfatter spørsmål knyttet til lovpålagte faktorer for identifisering av risiko for vold og trusler, jfr. Arbeidsmiljøloven § 23A-1: 

- Arbeidets organisering og tilrettelegging,
- Hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli eksponert
- Alenearbeid,
- Arbeidstidens plassering og organisering,
- Bemanning,
- Kompetanse,
- Utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,
- Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

I tillegg belyses faktorer i forhold til helse, miljø og sikkerhet:

- Sikkerhetskultur
- Mental beredskap
- Risikopersepsjon
- Samhandling
- Riskovurdering

Spørsmålene stilles slik at den ansatte som hovedregel må velge ett svaralternativ på hvert spørsmål. De ansatte mottar all nødvendig informasjon ved første mottak av kartleggingen. Vi oppretter, sender ut og følger opp kartleggingen i sin helhet, som er anonym  

Format som benyttes er e-post til den enkelte ansatte eller felles link som sendes ut i felles e-post av enten oppdragsgiver eller oss.

2. Riskovurdering med analyse av funn mottas

Riskovurderingen oversendes i PDF med vedleggsbrev som beskriver prosessen - som bla. kan benyttes i forhold til Arbeidstilsynet ved tilsyn. 

Risikovurdringen viser til en omfattende analyse av 53 spørsmål (8 minutter gjennomsnittlig svartid) der de ansattes beskriver hvor, når og i hvilke arbeidssituasjoner de opplever risiko for vold og trusler om vold.

Analysen omfatter videre de ansatte beskrivelse og vurdering av egen kompetanse og deres egne forslag til tiltak som kan redusere risiko. Det fremgår videre en detaljert beskrivelse av ansattgruppens risikopersepsjon, grad av delt sikkerhetskultur og samhandling før, under og etter arbeidssituasjoner med risiko for vold og trusler om vold.

Vi tar som hovedregel utgangspunkt i 3 uker fra kartlegging sendes ut til dere mottar den skriftlige risikovurderingen som dekker alle lovens krav.

3. Mal for presentasjon, samt forslag til tiltaksplan mottas

Etter at dere har mottatt oversendt risikovurdering som omfatter alle arbeidsmiljølovens krav - oversender vi analyse i format egnet for presentasjon (PowerPoint). Presentasjonen benyttes ved personalmøte eller lignende for å presentere overordnede funn fra kartleggingen.

Ved å benytte en ekstern spesialist til å innhente og analysere data sikrer dere både objektivitet og kunnskap til å identifisere de risikofaktorer som bør vektlegges i det videre HMS-arbeidet. Bistand til web-basert risikokartlegging fra oss har vært benyttet både etter reelle hendelser for å identifisere nødvendige tiltak, etter tilsyn fra tilsynsmyndigheter eller i det forebyggende arbeide med helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

Dere mottar videre i egen e-post tiltaksplan med aktuelle kortsiktige og langsiktige tiltak, rangert ut fra lav, moderat og høy risiko for hendelser.

Over nevnte tiltak implementerer følgende ny krav: 

Nye bestemmelser for forebygging og håndtering av vold og trusler om vold i Arbeidsmiljøloven
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1339

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1337

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-11-17-1338

 

Kontaktpersoner 

Prosjektledelse og administrasjon: Anette Falkum 

Analyse og fagansvarlig: Ole Andre Bråten (M.Phil.)

Våre relaterte publikasjoner

Håndbok i konflikthåndtering: forebygging av trakassering, trusler og vold, ISBN: 9788276349061

 Håndbok i krisehåndtering, ISBN: 9788202411756

Bråten Organisasjon & Ledelse er ledende rådgiver innen vold og trusselhåndtering og benyttes av private og statlige virksomheter. Vi har erfaring fra ledelse av omfattende prosjekt for helse og sosialsektoren, undervisning og utdanning, administrative tjenester, nød- og beredskapsetater, justissektoren - samt forskning og faglig utvikling. 

Bråten benyttes som ekspert i fag og rikspresse  og har utgitt flere fagbøker som benyttes som pensum på høgskole og universitetsnivå.

Web-basert kartlegging som her tilbys er levert utsatte virksomheter over hele landet. 

Telefon: +47 458 68 117 

E-post: braten@organisasjonspsykologisk.no