TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

 - Evne til å møte kriser har blitt et konkurransefortrinn, og en forventning hos både ansatte, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig. Økt kompetanse bygger robuste ansatte og virksomheter. 

I lys av de siste årenes hendelser, står norske virksomheter overfor usikkerhet og risiko. Fra ekstremvær og klimaendringer til geopolitisk uro, har virksomhetenes evne til å håndtere kriser blitt kraftig utfordret. Disse krisene har ikke bare en direkte effekt på virksomhetens drift, men de endrer også vår kollektive oppfatning av risiko, både på individuelt og organisatorisk nivå.

For bedrifter, innebærer dette en nødvendig omstilling i hvordan de forbereder seg på og reagerer på kriser.

Tradisjonelle risikostyringsmodeller som tidligere fokuserte på mer forutsigbare utfordringer må revideres for å inkludere en bredere forståelse av uforutsigbare og komplekse trusler. Virksomheter kan vurdere 6 tiltak for å øke robusthet. 

1. Anerkjennelse av økende uforutsigbarhet:

Norske virksomheter må anerkjenne at frekvensen og intensiteten av kriser som ekstremvær og geopolitiske konflikter er i endring. Dette krever en kontinuerlig vurdering av potensielle trusler og utarbeidelse av mer fleksible beredskapsplaner.

2. Integrering av klimarisiko i beslutningsprosesser:

Klimaendringenes innvirkning på forretningsdriften kan ikke lenger overses. Bedrifter må integrere klimarisiko i sine strategiske beslutningsprosesser. Dette inkluderer alt fra investeringer i bærekraftig infrastruktur til å utvikle strategier for å håndtere forsyningskjedeavbrudd som følge av ekstremvær.

3. Geopolitisk bevissthet:

Geopolitisk uro krever en økt forståelse av internasjonale forhold og hvordan disse kan påvirke virksomheten. Dette kan innebære å diversifisere markeder og forsyningskjeder eller å utvikle strategier for å håndtere valutarisiko og politiske sanksjoner.

4. Mentalitet for kontinuerlig tilpasning:

Bedrifter må utvikle en kultur for kontinuerlig tilpasning og læring. Dette betyr å være åpen for å revidere planer og strategier i takt med endringer i risikolandskapet, og å oppmuntre til innovasjon som svar på nye utfordringer.

5. Øke de ansattes kompetanse i krisehåndtering: 

Kriser påvirker oss på individ, gruppe, ledelse og organisasjonsnivå. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres. 

6. Investering i teknologi:

Investering i teknologi, spesielt i dataanalyse og prognoseverktøy drevet av AI, kan gi virksomheter verdifull innsikt i potensielle risikoer og muliggjøre mer informerte beslutninger. Samtidig kan økt bevissthet og anerkjennelse av uforutsigbarhet bygge en åpen kultur. 

Gjennom å tilpasse seg disse nye utfordringene, kan norske virksomheter ikke bare beskytte seg mot fremtidige kriser, men også utnytte mulighetene som ligger i en mer dynamisk og foranderlig verden. Denne tilnærmingen krever imidlertid en helhetlig forståelse av risiko og en vilje til kontinuerlig å utfordre og utvikle eksisterende praksiser. 

I den norske modellen er samfunnsikkerhet og totalforsvar viktige rammer for virksomheters bidrag i usikre tider.