TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

 - Blant sikkerhetsarbeidere og sysselsatte i medisinske yrker har nesten 40 prosent blitt utsatt for vold, trusler, trakassering eller mobbing på jobb siste år. Andelen er også høy blant pleie- og omsorgsarbeidere, hvor nesten én av tre har vært utsatt siste år, fremgår det av siste Levekårsundersøkelse. 

 

Disse tallene understreker viktigheten av å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet, spesielt i yrker hvor risikoen for vold og trakassering er høy. Det psykososiale arbeidsmiljøet omfatter alle aspekter ved arbeidsplassen som påvirker de ansattes psykologiske helse og velferd, inkludert forhold som stress, arbeidspres og mellommenneskelige relasjoner.

For å takle denne utfordringen, er det nødvendig med en omfattende tilnærming som inkluderer både forebyggende tiltak og støtte til de som allerede har blitt utsatt for slike negative opplevelser. Arbeidsgivere har et ansvar for å skape et trygt og støttende arbeidsmiljø, og dette kan med basis i arbeidsmiljølovgivningens krav inkludere:

  1. Opplæring og bevisstgjøring: Å tilby opplæring til ansatte om hvordan man kan identifisere og håndtere situasjoner som innebærer vold, trusler eller trakassering. Dette kan også omfatte trening i konflikthåndtering og kommunikasjon.

  2. Klare retningslinjer og prosedyrer: Utvikling av tydelige retningslinjer og prosedyrer for hvordan slike hendelser skal rapporteres og håndteres. Dette sikrer at ansatte føler seg trygge på å melde fra om hendelser slik at de kan motta støtte og hjelp. 

  3. Støtte og tilgjengelige ressurser: Tilby tilstrekkelig støtte til de som har blitt utsatt for vold eller trakassering, inkludert tilgang til psykologisk bistand om nødvendig. Øvelse og trening er sentral for å redusere risiko for etterreaksjoner. 

  4. Fysisk sikkerhet: Forbedring av den fysiske sikkerheten på arbeidsplassen, som kan innebære sikkerhetsalarmer, fysiske endringer, eller tilstedeværelse av sikkerhetspersonell.

  5. Felles sikkerhetskultur: Arbeide aktivt for å skape en åpen sikkerhetskultur av respekt og inkludering på arbeidsplassen, hvor alle ansatte føler seg verdsatt og trygge er avgjørende. Tilgang til opplæring og trening definerer 

  6. Ledelsesengasjement: Ledelsen må være aktivt engasjert i disse initiativene og vise en klar forpliktelse til å opprettholde et trygt arbeidsmiljø, der virksomhetens 

Det er viktig å anerkjenne at å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet ikke bare er et juridisk ansvar, men også et etisk ansvar som arbeidsgivere har overfor sine ansatte. Ved å ta proaktive skritt for å redusere risikoen for vold, trusler og trakassering, kan arbeidsgivere ikke bare forbedre de ansattes velvære, men også øke effektiviteten og produktiviteten i organisasjonen. Det er en investering i både de ansattes velferd og organisasjonens langsiktige suksess.