TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Fremtidens arbeidsplass

Som et interdisiplinært fagfelt som kombinerer psykologi, sosiologi, antropologi, økonomi og ledelsesstudier - er det ingen bedre mulighet til å forså å utvikle morgendagens arbeidsliv. Det handler om å forstå hvordan organisasjoner fungerer og hvordan man kan påvirke organisasjonsatferd og beslutningsprosesser - for å nå organisatoriske mål på vegne av våre kunder. Her vektlegges tradisjonelt tiltak på henholdvis individ, gruppe, leder og organisasjonsnivå. 

Det er flere fokusområder fra vår disiplin som kan hjelpe organisasjoner til å forstå og forberede seg på kravene morgendagens arbeidsliv stiller. Et organisasjonspsykologisk perspektiv åpneropp for å utvikle fremtidens arbeidsplass.

Noen av disse fokusområdene stadig flere åpner opp øynene for inkluderer: 

  1. Ledelse og lederstil: Hvordan påvirker ulike lederstiler ansattes motivasjon, trivsel og jobbtilfredshet? Økt kompetanse i ledelse kan bidra til å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom ledere og ansatte, og skape en mer positiv arbeidskultur. Vi har lang erfaring med ledelse som fag og utvikling av lederutviklingsprogram. 

  2. Organisasjonskultur: Forskere innen området studerer også hvordan organisasjonskulturen påvirker ansattes atferd og holdninger. De ser på faktorer som organisasjonens verdier, normer og klima, og hvordan disse påvirker arbeidsmiljøet. Ved å forstå organisasjonskulturen kan man tilrettelegge for et arbeidsmiljø som støtter trivsel og produktivitet - og bygge robusthet til å møte omstilling og endring - konflikt og krise. Stadig flere virksomheter møter endrede rammevilkår, en krevende økonomisk situasjon og samtidig en kamp om talentene. Er kultur svaret?

  3. Psykososialt arbeidsmiljø. Vi undersøker også arbeidsmiljøet i den enkelte virksomhet og hvordan det påvirker ansattes helse og trivsel. De ser på faktorer som risiko, muligheten for samarbeid med andre, risiko for trakassering, trusler og vold - samt belastninger som oppstår som følge av kontakt med andre, og hvordan disse kan påvirke ansattes produktivitet, trivsel og helse. Ved å tilrettelegge for et optimalt arbeidsmiljø kan virksomheten aktivt redusere sykefraværet. Vi har lang erfaring med kartlegging, analyse og tilpassede tiltak for økt mestring og trivsel. 

  4. Rekruttering og utvelgelse: Forskere innen området studerer også rekrutterings- og utvelgelsesprosesser og hvordan man kan velge ut de beste kandidatene for en stilling. Ved å bruke validerte tester og intervjuteknikker kan man finne kandidater som passer inn i organisasjonens kultur og som vil trives i jobben. I dag kan de fleste prosessene digitaliseres - slik at det er de objektivt best egnede kandidatene som inviteres til intervju. 

  5. Konfliktløsning og samarbeid: Konflikthåndtering er et annet område - som har fått økt oppmerksomhet de siste årene - da det er økt interesse for å forstå hvordan vi kan løse konflikter og forbedre samarbeidet mellom ansatte. Ved å forstå hvordan konflikter oppstår, kan man ta grep for å forhindre dem og forbedre samarbeidsklimaet.