HVORDAN LYKKES I ARBEIDET MED Å UTVIKLE ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ?

Arbeidsmiljøloven har blitt skjerpet på flere områder det siste året, både vedrørende nye krav der virksomheter opplever risiko for vold og trusler om vold - samt nye krav til varslingssaker. Dette er den største innskjerping siden fokus på psykologiske faktorer i arbeidsmiljøet ble innført i revisjon av arbeidsmiljøloven i 2006.

Hvordan kan du som medarbeider, leder, intern rådgiver, verneombud eller tillitsvalgt kan lykkes med å utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø i tråd med de nye kravene?

A: Økt fokus på kartlegging av risiko for vold og trusler

For det første har lovgiver økt fokus på kartlegging som sentralt i utvikling av et godt psykososialt arbeidsmiljø. Dette kommer tydelig frem når vi ser nærmere på de nye kravene til forebygging av vold og trusler om vold - med økte krav som fremgår av et helt nytt kapittel i arbeidsmiljøloven. Når ble det sist gjennomført en slik kartlegging?

Krav til kartlegging har tidligere fremgått av internkontrollforskriften og er slik ikke et nytt ledelseskrav. Det er imidlertid nytt at det identifiseres faktorer som risikovurdering skal ta særlig hensyn til. Her kan det være nyttig å få råd av eksterne rådgivere - da tradisjonelle verktøy som ROS-analyse ikke er like godt egnet i forbindelse med vold og trusler. Vi har her utviklet egne analyseverktøy som har vært levert utsatte virksomheter over hele landet - i tråd med den uttalte nullvisjonen.

B: Nullvisjon er sentralt for å utviklet et tryggere arbeidsliv

Det fremkommer av lavkravet at arbeidsgiver skal sørge for at risiko for vold og trussel om vold så langt som mulig fjernes eller reduseres. Dette er å anse som en tydelig presisering av lovgivers intensjon med å innføre krav til forebygging av vold og trusler i Arbeidsmiljøloven – der ordlyden ved forrige revisjon tilbake i 2016 var knyttet til at arbeidstaker skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger - så langt det er mulig. Dette er en presisering. Hvordan påvirker det virksomhetene?

Kravene til arbeidsgiver i dag er omfattende og vil slik for mange virksomheter utgjøre både en omstilling og endring i måten arbeidet gjennomføres på. Foruten kartlegging av voldsrisiko skal de ansatte få teoretisk og praktisk opplæring, de skal få støtte etter hendelser og det skal gjennomføres tilpassede tiltak for å “sørge for at risiko for vold og trussel om vold så langt som mulig fjernes eller reduseres.”

Vår erfaring er at det er viktig å sette opp tiltak i tett sammenheng med kartleggingen - slik at effekt av tiltak kan måles, både i forhold til rapporterte hendelser, avvik og effekt på sykefravær. Vi setter som hovedregel alltid opp en oversikt over aktuelle tiltak virksomheten kan implementere selv når risikoanalysen overleveres. Der det er behov for bistand til implementering av kravene støtter vi virksomheten i arbeidet.

C: Arbeidsmiljøundersøkelser kan forebygge trakassering

Fra nyttår har det også kommet nye varslingsregler som stiller økte krav til hvordan virksomheten skal motta og behandle varsler om kritikkverdige forhold. De nye kravene er gjeldende for alle virksomheter som har mer enn fem ansatte og sikrer økte muligheter til å varsle om kritikkverdige forhold - der man selv utsettes for eller kjenner til andre som opplever å bli trakassert på arbeidsplassen.

Uønsket adferd kan få spillerom der det er manglende kontrollmekanismer i bedriften eller organisasjonen. Der arbeidsmiljø, klima og organisasjonskultur kartlegges, vil for det første negative subkulturer kunne identifiseres. Enkeltpersoner kan videre rapportere om slik adferd - som kanskje ellers ikke ville vært rapportert. Det bør i den forbindelse vurderes hvorvidt virksomheten selv skal gjennomføre slike undersøkelser eller om man ønsker å benytte uavhengige eksterne rådgivere til å kartlegge risiko for trakassering i arbeidsmiljøet. Kartlegginger av arbeidsmiljøet som omfatter spørsmål knyttet til trakassering, bør uansett gjennomføres hyppig. Årlige medarbeiderundersøkelser fanger i for liten grad opp uheldige variasjoner.