TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Hvilke organisasjonsstruktur velger deres virksomhet?

Etablering av strukturer for organisasjoner har eksistert i ulike former i lang tid. Selv i antikken var det ulike former for organisasjonsstrukturer, for eksempel i den romerske hæren og i de greske bystatene. Imidlertid har utviklingen av organisasjonsstrukturer skjedd gradvis over tid.

Det var i løpet av den industrielle revolusjonen på 1800-tallet at organisasjoner ble mer komplekse og systematiserte. Som svar på økende arbeidsmengder og behovet for effektivitet, utviklet mange bedrifter strukturerte organisasjonsstrukturer som hierarkier og spesialisering av arbeidsoppgaver. Dette var et viktig skritt mot moderne organisasjonsstrukturer.

På begynnelsen av 1900-tallet utviklet Frederick Winslow Taylor prinsipper for scientific management, som ble et grunnlag for moderne organisasjonsledelse. Taylor mente at det var mulig å optimalisere arbeidsprosesser og øke produktiviteten ved å systematisere arbeidet og spesialisere oppgavene. Dette førte til økt bruk av hierarkiske strukturer og spesialisering av arbeidsoppgaver. Siden den gang har det skjedd mye utvikling og innovasjon innenfor organisasjonsstrukturer og ledelse.

En vanlig tradisjonell organisasjonsstruktur er en hierarkisk struktur, der ledelsen er på toppen og ansatte på ulike nivåer rapporterer til sine overordnede. Denne strukturen kan være effektiv for organisasjoner med klare og definerte oppgaver og ansvarsområder. En annen tradisjonell struktur er en funksjonell struktur, der organisasjonen er delt inn i ulike avdelinger basert på funksjoner som markedsføring, produksjon, og salg. Dette kan gi spesialisering og dyp kompetanse innenfor ulike områder, men kan også føre til at avdelingene jobber i isolasjon fra hverandre. Du har sikker mange eksempler på en slik type organisasjon - der departement og direktorat ofte organiseres etter en slik modell. Det samme gjør store konsern. 

En matriseorganisasjon er en struktur som kombinerer ulike tilnærminger. I en matriseorganisasjon kan ansatte jobbe på tvers av ulike avdelinger, og prosjekter organiseres på tvers av hierarkiet. Dette kan føre til økt fleksibilitet og kreativitet, men kan også skape utfordringer med kommunikasjon og koordinering. Dette er det motsatte av en linjeorganisasjon. Et godt eksempel er en oppstartsbedrift - der alle ansatte må løse ulike oppgaver i tett samarbeid med hverandre. 

Team-basert organisasjonsstruktur, der ansatte organiseres i selvstyrte team - er en annen struktur. Dette kan gi økt engasjement og motivasjon hos ansatte, men kan også kreve at teamene har høy grad av selvledelse og samarbeidsevne. Selskapet som står bak Gore-Tex - er et slikt selskap, og et av verdens mest innovative. 

I tillegg til linje, matrise og selvstyrte team - kommer ulike hybride organisasjonsformer som har blitt muliggjort de siste årene med ny teknologi. En hybrid organisasjon er en organisasjon som kombinerer ulike arbeidsmetoder og verktøy, og kan omfatte både fysisk og virtuell tilstedeværelse. Dette kan være en stor fordel for organisasjoner som ønsker å oppnå økt fleksibilitet, effektivitet og produktivitet. Hybride organisasjoner kan også gi ansatte mer frihet og fleksibilitet. 

Teknologi som nettmøter og videokonferanser har gjort det mulig å samarbeide og kommunisere på tvers av ulike geografiske områder. Dette har ført til at organisasjoner kan utnytte ulike typer ekspertise og ressurser fra ulike steder i verden, samtidig som de kan opprettholde en tilstedeværelse der de er fysisk lokalisert. En utfordring med denne type strukturer kan være svak organisasjonskultur - og utfordringer i forhold til work-life balance. Hvilke velger dere?