TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Kartlegging av arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven i Norge setter generelle krav til arbeidsmiljøet i virksomheter, og understreker viktigheten av et forsvarlig arbeidsmiljø. Ifølge § 4-1 i loven skal arbeidsmiljøet i en virksomhet være fullt forsvarlig, vurdert både enkeltvis og samlet med tanke på faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

Dette betyr at arbeidsgivere må ta hensyn til alle aspekter av arbeidsmiljøet, inkludert fysisk og psykisk arbeidsmiljø, for å sikre at det oppfyller kravene til å være "fullt forsvarlig". Dette omfatter en vurdering av alle potensielle risikoer og arbeidsforhold som kan påvirke de ansatte. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere aktivt arbeider for å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø, og at de iverksetter nødvendige tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet der det er behov.

Kartlegging av arbeidsmiljøet er en viktig del av dette arbeidet, da det hjelper arbeidsgivere med å identifisere områder som trenger forbedring. Dette kan inkludere alt fra fysiske forhold på arbeidsplassen til psykososiale faktorer som påvirker de ansattes velferd og arbeidsprestasjoner.

A: Digital kartlegging tilgjengelig for alle ansatte

Vår innovative digitale kartlegging gir en omfattende analyse av alle sider ved arbeidsmiljøet. Gjennom skreddersydde spørsmål og analyser, identifiserer vi både psykososiale og organisatoriske faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. Denne prosessen gir en detaljert forståelse av hvordan disse elementene påvirker trivsel, helse, miljø og sikkerhet. 

B: Analyse av arbeidsmiljøet i dere virksomhet

Vår innovative digitale kartlegging gir en omfattende analyse av bedriftens arbeidsmiljøfaktorer - både enkeltvis og samlet. Gjennom skreddersydde spørsmål og analyser, identifiserer vi hovedfaktorer som påvirker de ansatte. Denne prosessen gir en detaljert forståelse av hvilke tiltak som kan iverksettes i forhold til de ulike kategorier der det kan gjennomføres tiltak. 

C: Nettbasert presentasjon av funn 

Resultatene fra vår kartlegging vil bli presentert gjennom en interaktiv, nettbasert økt. Dette inkluderer en detaljert gjennomgang av funnene med tydelige visualiseringer og innsiktsfulle analyser. Vårt mål er å gi ledere og team et klart bilde av nåværende abeidsmiljøfaktorer.  

Fordeler for virksomheten

# Innsikt i fysiske arbeidsmiljøfaktorer

Herunder bygningsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy og lignende. Det er viktig at disse faktorene er tilrettelagt slik at de ikke medfører uheldige fysiske belastninger for arbeidstakerne.

# Innsikt i organisatorisk arbeidsmiljø:

Dette omhandler hvordan arbeidet er organisert, planlagt og gjennomført. Det inkluderer aspekter som ledelse, styrings- og planleggingssystemer, lønnssystemer og arbeidstilknytning (f.eks. fast vs. midlertidig ansettelse). 

# Innsikt i psykiske og sosiale arbeidsmiljøfaktorer:

Disse faktorene handler om forhold som kan påvirke arbeidstakernes psykiske helse og velferd, som for eksempel stress, mobbing, vold og trusler på arbeidsplassen, og ytringsklimaet.

Vi er dedikerte til å hjelpe dere med å navigere og optimalisere arbeidsmiljøet. 

 


 

Start prosessen med å utvikle arbeidsmiljøet

Effektiv ledelse og godt planlagte arbeidsbetingelser er avgjørende for å fremme et positivt arbeidsmiljø. Det samme er tilrettelegging for medvirkning og engasjement.