KONTAKT

Vold, trusler og trakassering

Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen er alvorlige problemer som kan ha negative konsekvenser både for den enkelte ansatte og for hele organisasjonen. Organisasjonspsykologi gir oss verktøyene vi trenger for å forstå og håndtere disse problemene på en effektiv måte. Ved å kjenne generelle risikofaktorer for vold og trusler, tilføre beslutningstrygghet når hendelser oppstår - og redusere psykologiske belastninger i etterkant, kan vi redusere psykososiale belastninger i stor grad.

Trakassering, trusler og vold kan ha mange former. Dette kan føre til en rekke negative konsekvenser, som redusert arbeidsmoral, økt sykefravær og høyere turnover. Det kan også føre til dårligere arbeidsmiljø, dårligere ytelse og dårligere omdømme for organisasjonen.

En viktig del av å håndtere trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen, er å ha en klar og forståelig policy for å håndtere dette. Dette bør inkludere retningslinjer for rapportering av hendelser, prosedyrer for å undersøke og håndtere risiko, og strategier for å følge opp de som møter trakassering, trusler eller vold. Det er også viktig å sørge for at alle ansatte er klar over policyen og vet hvordan de kan rapportere en hendelse. Dette kan gjøres gjennom regelmessige opplæring og organisasjonsutvikling. 

Det er også viktig å ha en kultur der trakassering, trusler og vold ikke tolereres. Dette kan oppnås ved å ha en åpen og ærlig kommunikasjon, ved å ta klager alvorlig og ved å sørge for at de alle ansatte mottar opplæring, øvelse og trening. Arbeidsmiljølovgivningen dimensjonerer denne type tiltak - der risikovurdering er avgjørende for å dimensjonere tiltakene.  

Det er også viktig å sørge for at ansatte som har vært utsatt for trakassering, trusler eller vold, får den nødvendige støtten og hjelpen de trenger for å håndtere dette. Dette kan inkludere tilbud om psykologisk hjelp og utvikling av kollegastøttegrupper. 

Våre rådgivere er blant de fremste forskere og praktikere på dette området, med publikasjoner, fagbøker og utvikling av undervisning og kompetanseprogram på høgskole og universitetsnivå - samt for organisasjoner i alle sektorer og bransjer. Med et organisasjonspsykologisk perspektiv vektlegges opplæring av ansatte på et individnivå, styrking av samhandling ved hendelser på et gruppenivå - samt opplæring av ledere og tiltak for å utvikle en transparant, støttende organisasjonskultur. 

Vi leverer et komplett system for kartlegging og analysering av risiko - somt levering av tilpasset opplæring. 

Ta kontakt

Få tilbakemelding innen 48 timer